Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ZEOPROFIT HELLAS.


Λίπανση του εδάφους Με βάση τα αποτελέσματα της χημικής σύστασης του εδάφους και έχοντας υπ' όψει τα παρακάτω, προχωρούμε στη λίπανση. Σε όξινο έδαφος εφαρμόζεται λίπανση με οργανικό λίπασμα 100 κιλά στο στρέμμα. Συμπληρώνεται σημαντικά η λίπανση εάν προστεθούν και 60 κιλά θειικό μαγνήσιο (10 μονάδες στο στρέμμα).
Όταν γίνεται βελτίωση με ασβέστιο, να συμπληρώνεται η λίπανση με λίπασμα φωσφοροκαλιούχο 0-12-12 (10 μονάδες +10) που παραχώνεται με το όργωμα. Όταν δεν υπάρχει οργανικό λίπασμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική ενσωμάτωση στις γραμμές της φυτείας με οργανικό άζωτο. Αντί οργανικό λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οργανική ύλη φυτικής προέλευσης. Επίσης πρέπει να τονισθεί η αποτελεσματικότητα του βορίου στη λίπανση του σπαραγγιού, που μπορούμε να προσφέρουμε στη καλλιέργεια σε ποσότητα 3 κιλά στο στρέμμα βορασίν. Επειδή το βόριο χρησιμοποιείται από το φυτό σε μικρή ποσότητα να το χρησιμοποιούμε μετά τη φύτευση. Προετοιμασία τον εδάφους Το χωράφι προετοιμάζεται με ένα βαθύ όργωμα 40-60 εκ. μ., ανάλογα με το έδαφος. Διαδοχή των εργασιών Οργανική λίπανση ή χλωρή λίπανση Πιθανή βελτίωση με ασβέστιο. Όργωμα βαθύ χειμωνιάτικο (με ενσωμάτωση καλιούχου σκωρίας).


ΑΖΩΤΟ:


Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες αζώτου. Τα πειραματικά δεδομένα, που έγιναν στη Γαλλία και σ' άλλες χώρες που καλλιεργείται το σπαράγγι, σε διάφορους τύπους εδαφών, απέδειξαν ότι, μια δόση αζώτου, δεν ανταποκρίνεται με αντίστοιχη παραγωγή βλαστών. Επίσης ισχυρές δόσεις αζώτου, που δόθηκαν σε μερικές περιπτώσεις, δεν έχουν αντίστοιχη αύξηση αποδόσεων.


ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ:


Το στοιχείο αυτό καταναλίσκεται λίγο από το σπαράγγι. Η επίδραση του είναι αρκετό καθορισμένη. Έχει μια επίδραση στη ποιότητα του σπαραγγιού, στη μείωση του ινώδους. Επίσης στην ανάπτυξη των ριζών. Γι' αυτό κατά τη φύτευση των ριζωμάτων να χρησιμοποιείται με διασπορά μέσα στις γραμμές σε ύψος 5-10 μονάδες στο στρέμμα. ΚΑΛΙ Η καλιούχος λίπανση πρέπει να γίνεται ενδιάμεσα, μετά τη φύτευση και σε ποσότητα ικανοποιητική. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε μια ποσότητα 18 μονάδων στο στρέμμα.


ΒΟΡΙΟ:


To βόριο είναι επίσης ένα στοιχείο, που ο ρόλος του δεν αποδεικνύεται κατά τρόπο προφανή στο σπαράγγι. Υποτίθεται ότι παίζει ένα ρόλο αποτελεσματικό στη τροφοδότηση του. Μερικοί συγγραφείς αποδίδουν στην έλλειψη βορίου τη ξήρανση της νεαρής βλάστησης. Η εξήγηση που δίδεται στη ξήρανση, μόνο στην έλλειψη νερού δεν φαίνεται να ευσταθεί. Αλλά το βόριο είναι ένα στοιχείο, που δεσμεύεται εύκολα μέσα στο έδαφος, από μια υπερβολική ύπαρξη ασβεστίου ή από ξηρασία. Τα γνωστό συμπεράσματα θεωρούν το σπαράγγι, σαν φυτό που είναι εξειδικευμένο στο βόριο (περισσότερο από 0,5 p.p.m. μέσα στο έδαφος). Ο συντελεστής 43-55 p.p.m. μέσα στο υπέργειο τμήμα του φυτού θεωρείται ελλειμματικός. Ο κανονικός βρίσκεται μεταξύ 55-130 p.p.m. Ειδικές δόσεις βορίου μπορούν πρακτικά να είναι, σε μια βάση των 3,5 χιλιόγραμμων βορασιού στο στρέμμα για 3 χρόνια.


ΜΑΓΝΗΣΙΟ:


Το μεγαλύτερο μέρος των αμμωδών εδαφών, είναι ελλειμματικό στο στοιχείο αυτό, γιατί δεν συγκρατείται καλά. Αν και οι απαιτήσεις δύσκολα προσδιορίζονται, ο Kaufmann συνιστά 5 μονάδες μαγνησίου τη χρονιά. Κατά του Franken, τα γερμανικό πειράματα απέδειξαν, ότι η ανάπτυξη του σπαραγγιού, εξαρτάται από το ποσοστό του μαγνησίου, που βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Εκτός από τον αισθητό ρόλο του, στο σύστημα της χλωροφύλλης, το μαγνήσιο υπεισέρχεται στην εναποθήκευση υδατανθράκων και σακχάρων. Αυτή η φάση είναι σημαντική στην απόδοση του σπαραγγιού. Είναι ανάγκη, πολύ συχνά, να εμπλουτίζεται το έδαφος με μαγνήσιο με προσφορές θειικού ή καλιούχου Μαγνησίου σε αναλογία 8 μονάδες το στρέμμα για 3 χρόνια.


ΣΙΔΗΡΟΣ:


Κατά τον KNOTT, το σπαράγγι, θεωρείται απαιτητικό στο σίδηρο. Η αναλογία του στο έδαφος, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,5 p.p.m. στο στοιχείο αυτό.
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ Και πάλι κατά τον Knott, το σπαράγγι ανταποκρίνεται ευνοϊκά στις προσφορές ψευδαργύρου στο έδαφος και στο φύλλωμα. Ευνοϊκή επίδραση, είναι γνωστή, στη καταπολέμηση της σκωρίασης του σπαραγγιού με άλατα ψευδαργύρου (MoncozebeZirame).


ΝΑΤΡΙΟ :


Το νάτριο υπεισέρχεται ευνοϊκά στην ιονική ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Στηριζόμενοι σε πειραματικό δεδομένα μερικοί συγγραφείς συνιστούν, τη χρήση λιπασμάτων με βάση το Νάτριο (N03Na).


ΕΠΟΧΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:


Η εποχή της προσφοράς στην καλλιέργεια του σπαραγγιού της αναγκαίας λίπανσης παίζει σημαντικό ρόλο στην κανονική ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών του σπαραγγιού. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τη προσφορά της λίπανσης προ ή μετά τη συγκομιδή ή 1/2 προ και 1/2 μετά. Από πειραματικά όμως δεδομένα, υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν το άζωτο και το κάλι προσφέρεται μετά τη συγκομιδή ή 1/2 προ και 1/2 μετά τη συγκομιδή. Τα άλλα λιπάσματα, το Ρ205, Mg και το βόριο, μπορούμε να τα προσφέρουμε Μάιο-Ιούνιο. Πρέπει να αποφεύγονται οι λιπάνσεις πολύ αργά, γιατί προκαλούν συχνά, μια έναρξη ανάπτυξης βλαστών στο ρίζωμα, ανεπιθύμητη στο τέλος του βλαστικού Κύκλου. Οι λιπάνσεις στη χώρα μας, πρέπει να σταματούν τον Ιούλιο.


ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ:


Ο τύπος των λιπασμάτων αζώτου, που βρίσκεται περισσότερο σε χρήση, παραμένει η Νιτρική Αμμωνία. Όμως ο τύπος Νιτρικού και ιδιαίτερα το Νιτρικό Νάτριο (Ν03Νε) είναι συχνά, ο τύπος που συνιστάται από άποψη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, που πέτυχαν στην καλλιέργεια του σπαραγγιού.
Το στοιχείο Νάτριο (Na), μπορεί να έχει μια ευνοϊκή ενέργεια, σύμφωνα με μερικούς ερευνητές. Ο τύπος του Νιτρικού ασβεστίου (Ν03)2 Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε όξινα εδάφη. Συμπερασματικά να προτιμά κανείς τα Νιτρικά και αμμωνιακά ή τη θειική αμμωνία. S04(NH4)2• Ο τύπος του ζωικού οργανικού αζώτου, τύπος κεράτων, αποξηραμένου αίματος,, χρησιμοποιούνται επίσης από τους παραγωγούς. Η χρήση του είναι πιο σωστή, με την ενσωμάτωση του με τα άλλα λιπάσματα του εδάφους που χορηγούνται στην καλλιέργεια του σπαραγγιού. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο φαινόμενο της απελευθέρωσης αφομοιώσιμου αζώτου και στην προσθήκη και άλλων σημαντικής αξίας στοιχείων, που βρίσκονται κάποτε ενσωματωμένα στα λιπάσματα αυτό από τη βιομηχανική τους παραγωγή (βάριο, μαγνήσιο κλπ.). Η χρήση αζώτου δεσμευμένου σε λιπάσματα σύνθετα, μπορεί επίσης να παρουσιάσει ενδιαφέρον. Αλλά η εξέλιξη αυτών των σύνθετων λιπασμάτων, μέσα στο έδαφος ποικίλει, σε σχέση με την προέλευση του και για το ίδιο λίπασμα, σε σχέση με τη θερμοκρασία και τη φύση του εδάφους.


ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ:


Οι δυο τύποι που χρησιμοποιούνται περισσότερο, είναι το υπερφωσφορικό και οι σκωρίες. Οι τύποι του υπερφωσφορικού, χρησιμοποιούνται, κατά το χειμωνιάτικο όργωμα ή το σαμάρωμα με ενσωμάτωση στο έδαφος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο ένας ή ο άλλος τύπος. Οι σκωρίες είναι πλουσιότερες σε ασβέστιο (50% CaO) παρά τα υπερφωσφορικά (20-30% CaO), φέρουν επίσης μαγνήσιο και βόριο, δυο στοιχεία που θεωρούνται σημαντικό για την καλλιέργεια του σπαραγγιού. Η περιεκτικότητα της σκωρίας στον τόνο, σε μαγνήσιο και βόριο είναι περιορισμένη (20-30 κιλό μαγνήσιο και 20-70 γραμ. βόριο). Ο τύπος της καλιούχου σκωρίας, έχει τα ίδια προτερήματα με την απλή σκωρία, αλλά η περιεκτικότητα σε ασβέστιο, είναι μειωμένη 20 -30% CaO. Υπάρχει μεγάλη δόση Ρ και Κ. Σε όξινο έδαφος να προτιμούνται οι σκωρίες. Η κοκκώδης κατάσταση παρουσιάζει ευχέρεια στη διασπορά.
Τα άλλα φωσφορικό λιπάσματα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν λάβουμε υπ' όψη, τη σύνθεση τους, τη λεπτότητα τους, που εξυπηρετεί την γρήγορη χρήση τους.


ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟ:


Για την εκλογή του Θειικού Καλίου (804Κ2) ή του χλωριούχου (ΟΙΚ), υπάρχει θέμα, ως προς τη συνέπεια στις γευστικές ιδιότητες του σπαραγγιού, χωρίς αυτό να επηρεάζει την προτίμηση του ενός ή του άλλου τύπου. Όμως δεν φαίνεται να ευσταθεί η εντύπωση πως το θετικό κάλι, προσδίδει στο σπαράγγι πικράδα, περισσότερο τονισμένη. Αγρονομικό δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά ενέργειας μεταξύ των δυο αυτών τύπων. Επειδή μερικοί ερευνητές υποθέτουν, σε μια ευνοϊκή δραστηριότητα του ιόντος Χλωρίου, θα μπορούσε κανείς να προτιμήσει το Ό1Κ. Το πατεντκάλι ή το διπλό θετικό Κάλι και το Μαγνήσιο (28% Κ20, 0,8% Μ§0 και 18% θείο) παρουσιάζει το προτέρημα να προσφέρει περισσότερο Κάλι από το Μαγνήσιο. Είναι προτιμότερο το μαγνήσιο να προσφέρεται σε απλή μορφή. Το Νιτρικό Κάλι (Ν03Κ2) είναι λίπασμα πολύ διαλυτό, με περιεκτικότητα (13% Ν και 45%Κ20). Δεν ανταποκρίνεται σε μια ισορροπημένη λίπανση του σπαραγγιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικό, αλλά η τιμή του είναι μεγάλη.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ.
Αναγκαία. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2-4 τόνους καλά χωνεμένη κοπριά ή οργανικό λίπασμα.
Πριν ΧΩΡΑΦΙΟΥ από το βαθύ όργωμα Φωσφορικό οξύ 10-15 λ.μ. Συμπλήρωση σε λιπαντικά στοιχεία, σύμφωνα με το πόρισμα της εδαφολογικής ανάλυσης.
1ος ΧΡΟΝΟΣ Αζωτο 10 λμ. και πάλι 20 λ.μ. σε 2-3 δόσεις κατά τη διάρκεια της βλάστησης Μάιος - Ιούλιος
2ος ΧΡΟΝΟΣ 1 τόνο καλά χωνεμένη κοπριά. Νοέμβριο - Δεκέμβριο Φωσφορικό οξύ 10-15 λ.μ. Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια της βλάστησης σε 3 δόσεις από Μάιο - Ιούλιο Άζωτο 15 λμ. και Κάλι 25 λμ.
3ος ΧΡΟΝΟΣ 1 τόνο καλό χωνεμένη κοπριά Νοέμβριο - Δεκέμβριο. Δεκέμβριο - Ιανουάριο Φωσφορικό οξύ 18 λ.μ. και 28 λ.μ. Κάλι. Άζωτο, 15-20 λ.μ. σε 3 δόσεις 1/3 πριν το σαμάρωμα 1/3 μετά τη συγκομιδή 1/3 πριν το τέλος Ιουλίου.
4ος ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Επαναλαμβάνεται η λίπανση του 3ου χρόνου, με αυξομειώσεις και συμπληρώσεις, κατά περίπτωση και αναγκών της φυτείας.
Η λίπανση του πίνακα αυτού, αφορά χωράφια με ισορροπημένη περιεκτικότητα λιπαντικών στοιχείων. Γνώμονας πάντοτε στη λίπανση του χωραφιού η εδαφολογική ανάλυση.

ZEOPROFIT HELLAS , 2ο km Thessaloniki - Halkidona, Postal code: 57007 Thessaloniki Greece e-mail : apothiki@zeoprofit.gr Tel. + (0030) 2391300761-2 Mobile / Viber (0030)6974366443

Please publish modules in offcanvas position.